JG Electronics

Contact

https://www.linkedin.com/in/john-g-35249761/


email: info@jgelectronics.nl


Skype: jg_electronics1linkedin and email

Privacy Verklaring

JG Electronics is een eenmanszaak en actief als technisch adviseur, ontwikkelaar / producent van software en technische producten voor de evenementen industrie.


Welke informatie wordt verzameld?

Firma, bedrijf of instelling i.v.m. facturering: naam, contactpersoon, adres, BTW-nummer (indien nodig), telefoonnummer(s), emailadres en website.

Personen: naam, emailadres, telefoonnummer en indien noodzakelijk adres.


Hoe wordt de verzamelde informatie gebruikt?

De verzamelde informatie wordt alleen gebruikt voor facturering en voor het opnemen van contact met betreffende persoon.


Wordt de verzamelde informatie doorgegeven aan derden?

Er wordt geen verzamelde informatie doorgegeven aan derden behalve onze externe boekhouder die per factuur de firmanaam en het factuurnummer boekt en dus geen gegevens opslaat m.b.t. adres en plaats. In het boekhoudprogramma bevindt zich geen klantenbestand.


Marketing

JG Electronics voert geen actieve marketing zoals het versturen van mails, drukwerk enz.


Cookies

Onze website gebruikt geen cookies.


Beveiliging en bewaren van de verzamelde informatie

De verzamelde informatie wordt opgeslagen in een adresbestand dat zich op een computer bevindt die beveiligd is d.m.v. een wachtwoord en alleen gebruikt wordt door de eigenaar van JG Electronics. JG Electronics heeft geen personeel en er wordt ook nooit extra personeel tijdelijk ingehuurd.


Andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Dit privacy beleid geldt alleen voor deze website, dus wanneer u naar andere websites linkt, dient u het privacy beleid op die websites te controleren.


Contact opnemen

U kunt contact opnemen via email: jgelectronics@icloud.com om uw gegevens uit het bestand op te vragen, te laten verwijderen of te wijzigen.

Privacy Statement

JG Electronics a one-man business and is active as a technical consultant, developer / manufacturer of software and technical products for the event industry.


What information is collected?

Company or institution data related to billing: name, contact person, address, VAT number (if required), phone number(s), email address and website.

Persons: name, email address, phone number and address (if required).


How is the collected information used?

The information collected will only be used for billing purposes and for contacting that person.


Is the collected information passed on to third parties?

No information is passed on to third parties except for an external accountant who books company name and invoice number per invoice and thus does not store any data regarding address and location. There is no customer database in the accounting program.


Marketing

JG Electronics does not conduct active marketing such as sending mails, advertising, etc.


Cookies

Our website does not use cookies.


Security ans storage of collected information

The information collected is stored in an address file that is located on a password-protected computer and is only accessed by the owner of JG Electronics. JG Electronics has no staff and no additional staff is ever hired temporarily.


Other websites

Our website contains links to other websites. This privacy policy only applies to this website. So if you link to other websites, you should check the pravicy policy of thos websites.


Contact us

You can contact us via email: jgelectronics@icloud.com to request details of your data from our address file, to have them changed or removed.

JG Electronics works together with Roadtech Services in Belgium for repair of Audio Tube Amplifiers, Moving Lights (Martin), Dimmers (ADB) a.s.o.